Small Plates | Japanese Kutani Store

จานเล็ก Kutani

Kutani Ware แผ่นเล็ก ๆ เป็นแผ่นที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ซม. (4 นิ้ว) เพลิดเพลินไปกับจานเล็ก ๆ ที่มีเอกลักษณ์และงดงามของ Kutani-Yaki พร้อมการออกแบบที่หลากหลาย

ความแปรปรวนของ Kutani Ware แผ่นเล็ก ๆ เช่น Doraemon Kutani Ware, Gundum Kutani Ware, Hiracle, Harekutani, Seikou Kiln ฯลฯ

จานเล็ก ๆ ของ Kutani Yaki สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามแต่ละวัตถุประสงค์เช่นแผ่นแหล่งที่มาหนึ่งช้อนหนึ่งบิตและสำหรับอาหารขนาดเล็ก


75 สินค้า

75 สินค้า